תמונה של הלוגו של הטכניון
ספר טלפונים

עדכון פרטים אישיים


עדכון פרטים


ניתן לשנות/לעדכן פרטים אישיים המוצגים בספר הטלפונים, כגון:
  • מספר טלפון טכניוני
  • דוא"ל
  • כתובת אתר אינטרנט אישי
  • שם ושם משפחה
את הבקשות לשינויים יש לשלוח:
יש לכלול בהודעה שם ומספר תעודת הזהות.


עדכון תמונה


תמונת העובד תראה רק בתוך תחומי הטכניון.
את שינוי התמונה מבצעים
מהנדסי המחשוב בפקולטות/ביחידות.
הוראות למהנדסי פקולטה בנושא התקנת תמונה