Technion Site


דף ראשי
מבוא
תאריכים ומידע כללי
כתובות ומספרי טלפון
סוגי המעונות הקיימים
שכר הדירה במעונות / Rent
אפשרויות מגורים אחרות
תקנון מעונות הסטודנטים
Student dormitory regulation
חוזה דיור
Authorization contract for residence in the student dormitories
תהליך זיכוי מהחדר
הסברים למילוי טופס הבקשה למעונות
שאלות ותשובות למעונות
טפסים
אחראי ביתן
אחראי ביתן - כפר משתלמים
אחראי סגל זוטר
אישור מעונות ובקשות שיבוץ
(מיועד לתלמידי התואר הראשון בלבד)
מצב בקשה לדיור במעונות
(מיועד לתלמידי התואר הראשון בלבד)
חדרי כביסה
הסעות פנימיות
הנחיות בטיחות
מידע לשעת חירום