מנהלי בית הספראינג' ארליך יעקב
1929-1933

ד"ר ברדין שלמה
1933-1939

ד"ר אהרוני גרשון
1939-1969

אינג' הראל גרשון
 1970-1971אינג' (סא"ל) תורן טוביה
1971-1973

פרופ' שקלרסקי אלישע
1973-1974

אינג' (אל"מ) גור אריה
1974-1986

פרופ' שיצר אברהם
 1986-1989 ארליך עמירם
1990-1999

(אל"מ) גור מאיר
1999-2005

 בריקנר רפי
2005-2007